Rybníky

V minulosti bylo na území naší obce množství rybníků. O jejich umístění se dnes dozvídáme pouze ze starých kronik. Například rybník na Ježkově (dnes parčík s křížkem), na místě parčíku na ulici Příční či v Koutě.

V Tikovicích zanikl také jeden z rybníků, který se nacházel za dnešní ulicí U kostela, na Tikovském potoku. Mnohé byly v průběhu časů zasypány. Místní název V rybníčkách svědčí o rybníčcích i v tomto místě. Do dnešních dnů se zachoval pouze rybník v Ořechovičkách a rybník v Tikovicích, který se však dnes nachází na soukromém pozemku.

Během roku 2014 bylo obnoveno prameniště potoku Lejtna. Vznikl romanticky upravený rybníček na hranících katastru Ořechova a Prštic. Zároveň s prameništěm se vybudoval i rybníček nad Spáleným mlýnem. Tento rybníček brzy po svém napuštění začal ztrácet vodu. Během posledních suchých let přestala přitékat voda ze studánky a tak tento rybník i studánku čeká kompletní revitalizace.

Poslední ze série rybníků vybudovaných v tomto roce byl rybník Štikovec na Tikovském potoku. Vznikl při budování suchého poldru, který má za úkol ochránit domky a zahrady okolo potoka před přívalovou vodou. Ihned po jeho dokončení splnil svoji funkci a od té doby ještě mnohokrát. Rybník Štikovec se stal velmi oblíbeným místem k procházkám i sportovnímu rybaření. 12. dubna 2014 se u rybníka Štikovec konalo sázení stromků. Mnoho stromků je vysázeno na počest narození dítěte. Vysázeny byly ovocné stromy, červené duby i několik druhů vrb.

Obec v současné době plánuje vybudování rybníku v údolí Bobravy.