Evidence obyvatel

Co lze na evidenci obyvatel vyřídit?

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU V OBCI

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
  • vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Správní poplatek za přihlášení k trvalému pobytu ve výši 50 Kč zaplatí občan na ohlašovně obecního úřadu. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen sdělit tuto skutečnost písemně a prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem. Za ohlášení ukončení trvalého pobytu zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100 Kč; za podání žádosti na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí pak správní poplatek ve výši 300 Kč.

ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

O zrušení místa trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna na návrh navrhovatele – vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, nebo oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Při zrušení místa trvalého pobytu je oprávněná osoba povinna:

  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu
  • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
  • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100 Kč.

ZAVEDENÍ ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

Zavedení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování lze provést formou žádosti prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel.

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

OBČAN MŮŽE NA EVIDENCI OBYVATEL NAHLÁSIT ZTRÁTU, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU NEBO ODEVZDAT NALEZENÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ.

OBČAN MŮŽE PODAT ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ VEDENÝCH V AGENDOVÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL.

Za poskytnutí údajů z Agendového informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku).

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.