Komunální odpad

Svoz komunálního směsného odpadu od občanů probíhá vždy ve středu, každý lichý týden. Svoz separovaného odpadu ve středu se odváží papír a ve čtvrtek plast. Sběrný dvůr je umístěn na ulici Ořechovičská 1.

Odpadový dvůr na ulici Ořechovičská 1 zahájí provoz v sobotu dne 2. března 2024 a to od 8 do 12 hodin a dále bude otevřen každou středu v čase od 13 do 17 hodin.

Mapa sběrných míst v obci

https://mapy.cz/s/hafolajaro

Jak správně třídit

Stručný výtah z OZV

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená v obci, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Sazba poplatku činí 550,– Kč a je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují děti od narození do věku deseti let včetně( není potřeba žádat), pokud v daném roce dítě dovrší jedenácti let od poplatku osvobozeno, není.

Fyzické osoby, které se v daném roce od 1. 1. do 31. 12. zdržují v zahraničí, musí podat čestné prohlášení do 15. 1. daného roku kdy jim povinnost vznikla (pokud čestné prohlášení nepodají, jsou povinni uhradit poplatek za komunální odpad).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný od 1. 2. do 31. 3. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu nebo převodem na číslo účtu 2502224783/2010, VS číslo popisné nemovitosti. Do zprávy pro příjemce napište jména osob, za které se poplatek platí.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.