Komunální odpad

Svoz komunálního směsného odpadu od občanů probíhá vždy ve středu, každý lichý týden. Svoz separovaného odpadu v pondělí se odváží papír a v úterý plast. Sběrný dvůr je umístěn na ulici Ořechovičská 1 a bude otevřen každou středu od 13 hodin do 17 hodin a každou sobotu od 8 hodin do 12 hodin. Od března 2023 je odpadový dvůr opět otevřen. V sobotu 27.5.2023 bude dvůr mimořádně uzavřen.

Mapa sběrných míst v obci

https://mapy.cz/s/hafolajaro

Jak správně třídit

Stručný výtah z OZV

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená v obci, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Sazba poplatku činí 550,– Kč a je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují děti od narození do věku deseti let včetně( není potřeba žádat), pokud v daném roce dítě dovrší jedenácti let od poplatku osvobozeno, není.

Fyzické osoby, které se v daném roce od 1. 1. do 31. 12. zdržují v zahraničí, musí podat čestné prohlášení do 30. 1. daného roku kdy jim povinnost vznikla (pokud čestné prohlášení nepodají, jsou povinni uhradit poplatek za komunální odpad).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný od 1. 2. do 31. 3. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu nebo převodem na číslo účtu 94–7317641/0710, VS číslo popisné nemovitosti. Do zprávy pro příjemce napište jména osob, za které se poplatek platí.

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.