Matrika

Matrika OÚ Ořechov – správní obvod obce Ořechov, Silůvky, Prštice, Radostice.

Pro vyřízení matričních záležitostí je vhodné si předem telefonicky dohodnout návštěvu úřadu vzhledem k omezené úřední době matrikářky. (tel. č. 547 225 131)
Stanovená doba pro uzavírání manželství v obřadní místnosti OÚ Ořechov je každá sobota v době od 9:30 se začátkem posledního obřadu ve 14:00 hod. Sňatky mimo uvedenou dobu či na jiném vhodném místě podléhají správnímu poplatku 1000 Kč.

Narození

Zápis do knihy narození se provádí na základě hlášení o narození dítěte od zdravotnického zařízení, na základě oznámení jednoho z rodičů, popř. jeho zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník, nebo narození je povinna oznámit osoba, která se o narození dozvěděla. Budoucím maminkám doporučujeme s sebou do porodnice vzít i matriční doklady: občanský průkaz, oddací list (jde-li o dítě narozené z manželství), rodný list (není-li provdaná a nedošlo k určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti) a nebo souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti.

Souhlasné prohlášení o určení otcovství

Učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství lze na kterékoliv matrice. Prohlášení lze učinit před narozením dítěte i po jeho narození. Jestliže je matka dítěte rozvedená a dítě se narodí do 300 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, za otce dítěte se považuje bývalý manžel, tento je také jako otec zapsán do rodného listu dítěte.

K zápisu o určení otcovství se dostaví oba rodiče a předloží: rodný list dětí, pokud již spolu mají, občanské průkazy, rodné listy, těhotenský průkaz

V případě, že je matka dítěte rozvedená, předloží i právoplatný rozsudek o rozvodu. Je-li matka ovdovělá, předloží úmrtní list manžela.

Zvláštní tvary jména či jména cizího původu

Zvolíte-li pro své dítě jedno jméno cizího původu nebo dvě jména, která nesmí být stejná, a toto jméno/jména není/nejsou v seznamu jmen ověřených k zápisu do matriky, je třeba předložit matrice narození znalecký posudek (aktuální informace podá matrikářka).

Správní poplatky

 • vystavení rodného listu je zdarma
 • duplikát rodného listu – 100 Kč

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení, vydaného příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců.

Potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině?

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem vydá matriční úřad (správní odbor) podle místa trvalého pobytu na žádost. Nutné předložit:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, popř. výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, potvrzení o osobním stavu
 • rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list zemřelého manžela/manželky

Pro použití v nesmluvním státě je nutno opatřit doklad předepsaným ověřením. Jde-li o stát EU, je možné vydat doklady s vícejazyčným formulářem.

Správní poplatky

 • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 3.000 Kč
 • druhopis matričního dokladu (duplikát pro použití v tuzemsku i cizině) – 300 Kč
 • uzavření manželství, má-li pouze jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR – 3.000 Kč
 • uzavření manželství, nemají-li oba snoubenci trvalý pobyt na území ČR – 5.000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině – 500 Kč
 • vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku – 500 Kč

Úmrtí

Zápis úmrtí se provede na základě Listu o prohlídce zemřelého, nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou. List o prohlídce zemřelého je povinen vyhotovit do 3 dnů prohlížející lékař a následně předat matričnímu úřadu dle místa úmrtí. Pozůstalým doporučujeme obrátit se na pohřební službu, která pomůže v dalším postupu a zajistí pohřeb.

Doklady, které bude vyžadovat matrika:

 • občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list zemřelého, oddací list zemřelého

Správní poplatky

 • vystavení prvního úmrtního listu je zdarma
 • duplikát úmrtního listu – 300 Kč

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě jejích zákonných zástupců. Žádost může podat občan České republiky starší 18 let. Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce se souhlasem druhého rodiče a u osoby starší 15 let přiloží souhlas i této nezletilé osoby. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, které se změna týká. Na změnu jména či příjmení není právní nárok.

V případě rozvodu manželství se změna příjmení (zpětvzetí dřívějšího příjmení) provádí zdarma do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství formou oznámení na pracovišti matriky, kde byl sňatek uzavřen, případně v místě trvalého bydliště. Po této době se musí změna příjmení řešit formou podání žádosti na pracovišti matriky, příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele nebo v místě uzavření manželství (správní poplatek 300 Kč).

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu a dalších osobních dokladů!

Používání dvou jmen

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Prohlášení činí před matričním úřadem dle trvalého pobytu anebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Za nezletilé dítě činí prohlášení zákonný zástupce.

Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.

Správní poplatky

 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného – 200 Kč
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (viz výše) – 300 Kč
 • v ostatních případech – 3.000 Kč

Potřebujete vystavit matriční doklad (druhopis)?

Druhopis matričního dokladu vydá matriční úřad osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) zplnomocněným zákonným zástupcům, a to po vyplnění žádosti o vystavení matričního dokladu a po předložení:

 • občanského průkazu popř. cestovního pasu
 • matričního dokladu k prokázání příbuzenského vztahu (rodný list, oddací list)
 • popř. ověřené plné moci

Potřebujete vystavit matriční doklad pro použití v cizině?

Matriční doklad pro použití v cizině vydá matriční úřad osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) zplnomocněným zákonným zástupcům, a to po vyplnění žádosti o vystavení dokladů pro použití v cizině a po předložení:

 • občanského průkazu popř. cestovního pasu, matričního dokladu k prokázání příbuzenského vztahu (rodný list, oddací list), popř. ověřené plné moci

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením, dle platných mezinárodních smluv.

Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého?

Úmrtní list vydává matrika dle místa úmrtí. Vypravovatel pohřbu odevzdá osobně na matrice nebo prostřednictvím pohřební služby:

 • občanský průkaz zemřelého (popř. cestovní pas zemřelého cizince)
 • matriční doklady (rodný list, oddací list, popř. úmrtní list manžela/manželky)
 • občanský průkaz žijícího manžela/manželky
 • kartičku zdravotní pojišťovny zemřelého

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.