Psi

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Žádáme, majitelé psů, aby čip svého psa zaregistrovali v některém z registrů a číslo čipu zároveň nahlásili OÚ Ořechov. Urychlíte tak návrat svého čtyřnohého kamaráda zpět k Vám.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za každého psa chovaného v bytovém domě 300,– Kč,
  • za každého psa chovaného v rodinném domě 100,– Kč,
  • za každého psa chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let, osoba, která je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo je poživatelem sirotčího důchodu 200,– Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Soubory:

TIP: Formuláře a žádosti je možné podepsat elektronickým podpisem pouze po stažení souboru.