Poplatky v roce 2024

Splatnost plateb za poplatky je do 31.3.2024. Poplatky můžete uhradit od 1. února 2024 bankovním převodem nebo hotově na pokladně Obecního úřadu Ořechov. V roce 2024 známky na popelnice nejsou.
Upozorňujeme, že v letošním roce jsou automaticky osvobozeny od platby poplatků všechny děti od narození do věku 10 let včetně. Toto osvobození se oznamovat nemusí. Dále upozorňujeme, že údaj rozhodný pro osvobození ( viz níže) je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. V případě, že tak nebude učiněno, nárok na osvobození od poplatku zaniká.

Od poplatku je osvobozena osoba:

– umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 – umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 – umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
 – na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku se dále osvobozují:

– fyzické osoby, které se v daném roce od 1. 1. do 31.12. zdržují v zahraničí,
 – fyzické osoby, které jsou hlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny Obecního úřadu Ořechov na ulici Zahradní č. 216/1, 664 44 Ořechov, podle zvláštního právního předpisu,

Celé znění Obecně závazné vyhlášky je uvedeno níže.

Poplatek za komunální odpad:
550 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za osobu, která má v k.ú. Ořechov ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
účet číslo: 2502224783/2010
variabilní symbol: číslo popisné domu (ne orientační!),
do poznámky napište křestní jména, za koho platíte

V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je možné ho uhradit jednou částkou. Platíte-li však pouze za některé členy rodiny, je nutné provést platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy uvést rodné číslo nebo do poznámky jméno osoby, za kterou je poplatek placen.

Poplatek za psa:
Sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč.
účet číslo: 2502224783/2010,
variabilní symbol: číslo popisné domu (ne orientační),
specifický symbol: 1341

Poplatek za hřbitovní místo a kolumbárium:
Dle schváleného sazebníku se platí 30 Kč za m2 a rok, nájem za kolumbárium činí 50 Kč za rok. Tyto poplatky se platí na 5 let předem. V prvním pololetí roku 2022 budou rozesílány informace o platbě.

Více o poplatcích na níže uvedeném odkazu:
https://www.orechovubrna.cz/…nalni-odpad/

Formuláře: https://www.orechovubrna.cz/…uji-vyridit/

Soubory: